//////

TERENY I OBIEKTY

Koncentracja dotyczy sfery obsługi- turystycznej, informacji, transportu, pośrednictwa i’ akwizycji, sprzedaży towarów i urządzeń służących turystom — mieszkańcom tych obszarów — w czasie i.ch przyszłej podróży turystycznej.Stopień nasy­cenia danego, obszaru czy miejscowości.urządzeniami obsługi i towarami turystycznymi zależy od jej rodzaju, wielkości, dochodów i aktywności turystycznej ludności.Regiony’o dużych walorach rekreacyjno-regeneracyjnych i krajoznawczycH wyposażone w pełny i komplementarny asortyment obrotu turystycznego, służące przede wszystkim turystyce pobytowej. Są to obszary turystyczne Tatr i Podhala, Ziemi Kłodzkiej, Kotliny Jelenio­górskiej oraz Bieszczadów. Stanowią one skoncentrowane, samoistne re­giony turystyczne.  Tereny i obiekty krajoznawcze .koncentrujące uwagę ruchu wy­cieczkowego.. Należą do nich’ miasta i wsie o dużym znaczeniu krajo­znawczym i politycznym, miejscowości atrakcyjne pod względem współczesnego budownictwa.

ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI

Zwrócenie szczególnej uwagi na komunikacyjne powiązania wynika z zasady udostępnienia ludności obszarów turystycznych. Rozwiązanie problemów wynikających z p r z e.,s trzennego roz mi e szczenią terenów w y p o c z y n k o w y c hnasuwa wiele innych spraw z dzie­dziny wzajemnych układów,przestrzennych, jak np. rozmieszczenia bazy turystycznej w miejscowościach mających znaczenie lokalne, krajowe i międzynarodowe. Szczególne znaczenie; mają urządzenia podstawowe, a więc obok komunikacyjnych:’ komunalne, łączności, ponadlokalne za­kłady wytwórcze, magazyny itp.W regionach turystycznych spotykamy różne formy obsługi turystów i ruchu turystycznego. Scharakteryzować tu wypada.Miejscowości stałego zamieszkania potencjalnych .turystów, czyli miejscowości i obszary kraju o; różnym stopniu koncentracji przemysłu oraz aglomeracje miejskie i produkcji rolnej.

ZAPOZNAWANIE Z PRZYRODĄ

Zapoznawanie, z przyrodą, sztuką, nauką, historią własnej ojćzyzny, wpływa zdaniem przedstawicieli tego środowiska na patriotyczne; ustosunkowanie się do kraju rodzinnego i . rodziny,umacnia wierność rewolucyjnym tradycjom partii komunistycznej, wierność socjalistycz­nemu państwu i jego tradycjom. Rozszerzanie i umacnianie’.wymiany turystycznej między krajami socjalistycznymi umacnia więź i pogłębia’ zrozumienić między ludnością tych krajów,.ułatwia zapoznanie się z suk­cesami i trudnościami budownictwa socjalistycznego. Wymiana tury­styczna wzmacniaj i rozwija system socjalistyczny, umacnia jego jedność.i siłę. Rozszerzanie wymiany turystycznej’z krajami kapitalistycznymi sprzyja również rozwojowi więzi społecznych.  Istnieje także możliwość roz­powszechnienia osiągnięć ustroju socjalistycznego i pogłębienia socjalistycznego sposobu myślenia.

W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

W skali międzynarodowej polityczne aspekty turystyki   wzrastają wraz z postępami procesów integracyjnych w świecię, jakie obserwuje . się w. poszczególnych układach społeczno-politycznych-Europy i poza nią.Ożywienie tej funkcji turystyki — stwierdza W. Gaworecki jest wprost proporcjonalne do stanów odprężenia, i pogłę­bienia współpracy* gospodarczej. i kulturalnej państw o różnych ustro­jach społecznych/Z tego wynika wniosek, że polityczny aspekt rozwoju .międzynarodowego. ruchu turystycznego stanowi istotny czynnik w polityce międzynarodowej i polityce państw. Turystyka jest bardzo ważnym’narzędziem polityki — według opinii środowiska naukowego Warny — kształtującym postawy ideowe ludności.

ODBIÓR WRAŻEŃ

Odbiór wrażeń może być różny, lecz chodzi o to,o St rzeczywistości. Zadaniem obsługi ruchu turystycznego ie odbioru tych wrażeń. Służą temu programy pobytow i wycieczek turystycznych, które uwypuklają (albo powinny uwypuklać walory.  Miejscowości i obszaru, walory współczesnej kultury cechy życia społecznego miejscowej ludności,’ właściwości geofizyczne i przy- rodnicze Powinny być przystosowane do właściwości ich uczestników, a wiec wieku’ wykształcenia,.zawodu.. Oprócz wymienionych cech mię- dzynarodówy ruch’ turystyczny zbliża, narody, umożliwia bezpośrednie poznanie się ludzi, pomniejsza różnice narodowościowe  .Jest więc czynnikiem politycznym, a w ręku rządów – przez udo stępnienie turystyki biernój i czynnej narzędziem tej pohtyki.

WARTOŚCI POZNAWCZE

Od kilku dziesięcio­leci działacze oświatowi i społeczni formułują program prac dotyczących pozytywnego i kulturalnego spędzania czasu- wolnego; w ciągu ostatnich lat zaczyna jednak coraz wyraźniej dominować przekonanie, że sposób spędzania czasu wolnego jest nie tylko sprawą prywatną jednostki, lecz ważnym elementem Jej wychowania; że ma znaczenie i nie­wątpliwy wpływ na jej osobowość, a także na efektywność i wydajność; pracy.’Organizacja wolnego czasu, zwłaszcza młodzieży, jest niezbędna ‚ nie tylko ze, względów wychowawczych, jako środek zapobiegający, izma- nierowaniu i wykolejeniu się, ale też sprzyja pełniejszemu rozwojowi duchowemu i przygotowaniu człowieka do wydajniejszej i racjonalniejszej pracy.    Wszystkie wartości poznawcze i kulturalne mające znaczenie w ruchu krajowym odnoszą się w takim samym, a nawet wyższym’stopniu do międzynarodowego ruchu turystycznego.

INICJATOR RUCHU

  • Powstałe w roku 1873 Polskie ‘Towarzystwo Ta­trzańskie było inicjatorem tego ruchu, organizowało wycieczki krajo­znawcze; jego działalność nabierała zdecydowanie wychowawczego cha­rakteru,’który stał się podstawową cechą krajoznawstwa. Data’powsta­wania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ‚została uznana za początek zorganizowanego polskiego ruchu turystycznego i dlatego w roku 1973′ obchodzono 100-lecie turystyki polskiej.Przedmiotem badań pedagogiki wolnego czasu są zagadnienia wycho- -wawcze (w szerokim ;tego słowa znaczeniu) .dzieci i młodzieży, a także ludzi dorosłych, mające na, celu przygotowanie umiejętnego,, racjonal­nego i kulturalnego organizowania sobie wolnego czasu. .Problematyka związana z .organizacją czasu rolnego została dóstrze- ’ żona stpsunkowo niedawno, lecz urasta już dzisiaj do rangi’ jednej z naj­żywotniejszych spraw społeczno-wychowawczych.

USŁUGI REKREACYJNE

Usługi rekreacyjne powinny być przez organizatorów wypoczynku traktowane jako podstawowe i niezbędne. Turysta poszukuje bowiem przede wszystkim rekrea­cji; sprawy transportu, wyżywienia, noclegów traktuje natomiast doce­lowo, jako,umożliwiające mu osiągnięcie oczekiWanych przez niego celów turystycznych’. W związku z tym wyłania się konieczność zatrudnienia . w zespołach obiektów turystycznych specjalistów w zakresie, organizacji rekreacji, a także zorganizowania wypożyczalni sprzętu rekreacyjno sportowego. Chodzi głównie o specjalistów, .rekreacji— absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego, oraz o bazę  sprzęt wodny, nar­ciarski, jak również małe boiska sportowe, kąpieliska itp. Gospodarka turystyczna’oraz’ środki sportu, i rekreacji powinny do­skonalić formy działania i zaspokajać potrzebę czynnego wypoczynku organizowanego w ramach ruchu turystycznego.